Rekrutacja - wymagane dokumenty

Opublikowano: poniedziałek, 27 czerwiec 2022 Joanna Kasprzyk

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;
  • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub oryginał;
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu 
i innymi schorzeniami, orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  • opinie o dysleksji, dysgrafii, itp. (jeśli dotyczy);
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad (jeśli dotyczy);
  • karta zdrowia;
  • zaświadczenie o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej (można wypełnić przy składaniu dokumentów).

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307