Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Maria Nowak

1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00. w szkołach macierzystych.

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br.
w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307