Zasady bezpieczeństwa na terenie ZSiPO

Joanna Kasprzyk

Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid-19 na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika

w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 1. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać nosa i ust maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w przestrzeniach wspólnych na terenie całej szkoły, a w salach lekcyjnych zgodnie z ustaleniami nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Przy wchodzeniu do szkoły należy korzystać z czterech wejść (od strony siłowni – klasy III, od frontu sali sportowej – klasy I, od frontu szkoły – klasy II po gimnazjum i od parkingu z tyłu szkoły – klasy II po podstawówce). Ta sama zasada dotyczy wychodzenia ze szkoły.
 4. Przy każdorazowym wejściu do szkoły obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.
 5. Środki dezynfekcyjne dostępne są przy wejściach do szkoły, na korytarzach, w salach lekcyjnych oraz w szatniach.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 8. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni wymieniać się między sobą.
 9. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą przebywać w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela i powinni unikać kontaktu z większą grupą osób.
 10. W przypadku złego samopoczucia uczeń jest obowiązany poinformować natychmiast o tym fakcie nauczyciela.
 11. Stosowanie powyższych zasad na celu ochronę wszystkich osób przebywających na terenie szkoły i powinno być priorytetem przy podejmowaniu wszelkich działań.

 

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY I BEZWZGLĘDNIE STOSUJ TE ZASADY!

 

Dyrektor ZSiPO

Piotr Janusiewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307