Opublikowano: czwartek, 13 sierpień 2020 Maria Nowak Drukuj

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów po szkole podstawowej 

do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2022/2023

 

 I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły zarządzeniem nr 6/2022  z dnia 14 lutego 2022 r.

  

Regulamin opracowany został na podstawie:

1)    § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem zwalczaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz.493 z późn. zm.)

2)   Zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia I publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

3)   Zarządzenia nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dnia 04.03.2022r.

III. Komisja podjęła następujące ustalenia:

  

1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół: Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie.

2. 1 września 2022 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych.

 

 

 

Typ szkoły/klasa

 Nazwa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Drugi język obcy

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

informatyczno-politechniczna

· matematyka

· fizyka

·informatyka   

 

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

 

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

językowo-medialna z elementami psychologii

 

•  j. polski

•  historia 

•  j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

medyczna z elementami ratownictwa medycznego

 

•  biologia

•  chemia

•   j. angielski

j. angielski

 

j. niemiecki

lub

j. francuski


 

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

 turystyczno- ekonomiczna z elementami języka angielskiego w biznesie

 

· matematyka

·  geografia 

·  j. angielski

 

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

mundurowo-sportowa

 

•  geografia

•  WOS  

•    przysp. wojskowe

 • zajęcia sportowe

 

j. angielski

j. niemiecki

  lub

j. francuski

 

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

socjalno-społeczna z elementami psychologii

 

•  j. polski

•  biologia

•  j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

lub

j. francuski

 

3. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają wniosek (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami (w tym zmianą wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej) od 16 maja do 20 czerwca 2022r. do godz. 15:00. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji w macierzystej szkole. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadpodstawowe są objęte systemem   rekrutacji elektronicznej, a szkoła podstawowa nie jest objęta tym systemem, kandydaci składają wnioski wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek w postępowaniu uzupełniającym należy złożyć od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

      Wymagane dokumenty:

 • wniosek oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu 
i innymi schorzeniami, orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;
 • karta zdrowia.

4. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

5. Do 12 lipca 2022r. do godz.15:00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

6. Do 18 lipca 2022r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej I dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 8 sierpnia 2022r.

7. 19 lipca 2022 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: 9 sierpnia 2022 r.  godz. 12:00.

8. Do 25 lipca 2022r.. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 17 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

    Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną.

9. 26 lipca 2022 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: 18 sierpnia 2022 r. godz. 12:00.

10. 26 lipca 2022 r. poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022 r.

11. Do 27 lipca 2022 r. opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: do  19 sierpnia 2022 r.

12. Do 29 lipca 2022 r.  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do  szkoły.

    Termin w postępowaniu uzupełniającym:  22 sierpnia 2022 r.

    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

    Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

    Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej.   

 

IV. Kryteria rekrutacji do 4 -letniego Liceum Ogólnokształcącego

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej  maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 200 punktów. Punkty te będą sumą: a) punktów za egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów  (patrz pkt. IV.2);  b) punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. IV. 3, IV.4.).

2. Punkty, które gromadzi kandydat za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.

  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego;
 • matematyki;
 • języka obcego nowożytnego;

 

 • mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki (maksymalnie można uzyskać 35 pkt. z języka polskiego i 35 pkt z matematyki)
 • mnoży się przez 0,3 z języka obcego nowożytnego (maksymalnie można uzyskać 30 pkt ).

3. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat otrzymuje maksymalnie 100 pkt.


Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowane są następująco:

 • celujący - 18 pkt;
 • bardzo dobry - 17 pkt;
 • dobry - 14 pkt;
 • dostateczny - 8 pkt;
 • dopuszczający - 2 pkt.

  

Oceny na świadectwie: 72 punkty – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

 

Klasa

Przedmioty punktowane

informatyczno-politechniczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Fizyka

 

językowo-medialna

J. polski

J. obcy

Matematyka Historia

 

medyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

 

     ekonomiczno- turystyczna

 

J. polski

J. obcy

Matematyka Geografia

mundurowo-sportowa

j.polski

j.obcy

Matematyka WOS

socjalno-społeczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

 

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia:

4.1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

4.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

 4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

 4.4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

 4.5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 10 pkt;

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 7 pkt;

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 5 pkt;

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

 4.6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.2 do 4.5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt;
 • krajowym – 3 pkt;
 • wojewódzkim – 2 pkt;
 • powiatowym – 1 pkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

            

           KRYTERIA REKRUTACYJNE – przeliczanie na punkty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania): wynik egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt, oceny z zajęć edukacyjnych  - 72 pkt, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt, szczególne osiągnięcia – konkursy/zawody – 18 pkt, szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym wolontariatu - 3 pkt

 

5. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 35 punktów

bardzo dobrym – 30 punktów

dobrym -  25 punktów

dostatecznym – 15 punktów

dopuszczającym – 10 punktów

 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu

celującym – 30 punktów

bardzo dobrym – 25 punktów

dobrym – 20 punktów

dostatecznym – 10 punktów

dopuszczającym – 5 punktów

 

 Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

  Szkolna Komisja Rekrutacyjna

PRZYDATNE LINKI

Terminarz rekrutacji

Wykaz konkursów kuratoryjnych i zawodów

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307