Opublikowano: czwartek, 13 sierpień 2020 Maria Nowak Drukuj

 Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów po szkole podstawowej                                  

do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2021/2022

 

 I. Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły zarządzeniem nr 11/2021  z dnia 4 lutego 2021 r.

  

Regulamin opracowany został na podstawie:

1)    § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem zwalczaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz.493 z późn. zm.)

2)         Zarządzenia nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych,  publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022 

3)       Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach , uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

II. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dnia 04.03.2021r.

III. Komisja podjęła następujące ustalenia:

  

1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkół: Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie.

2. 1 września 2021 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych.

 

 

 

    

    Typ szkoły/klasa

 

Przedmioty

rozszerzone

 

Języki obce

Drugi język obcy

1.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

matematyczno-informatyczna

· matematyka

· fizyka

·informatyka   

 

- j. angielski

- j. niemiecki

lub j. francuski

 

2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

językowo-publicystyczna

 

•  j. polski

•  historia 

•  j. obcy

- j. angielski

- j. niemiecki

 lub j. francuski

 

3.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

medyczna

 

•  biologia

•  chemia

•   j. obcy

- j. angielski

-j. niemiecki

 lub j. francuski

 

4.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

 turystyczno- ekonomiczna

 

· matematyka

·  geografia 

·  j. angielski

 

- j. angielski

- j. niemiecki

  lub j. francuski

 

5.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

wojskowa

 

•  geografia

•  WOS  

•      przysp. wojskowe

 

- j. angielski

- j. niemiecki

  lub j. francuski

 

6.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

sportowa

 

•  geografia

•  WOS  

•  zaj.sportowe

-j. angielski

- j. niemiecki

  lub j. francuski

 

7.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika

LO

socjalna

•  j. polski

•  biologia

•  j. obcy

- j. angielski

- j. niemiecki

  lub j. francuski

 

 

3. Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji w macierzystej szkole. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadpodstawowe są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, a szkoła podstawowa nie jest objęte tym systemem, kandydaci składają wnioski wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Wniosek w postępowaniu uzupełniającym należy złożyć od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15:00.

 

    Wymagane dokumenty:

 • wniosek oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy o profilu wojskowym, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym kierunku;
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu 
i innymi schorzeniami, orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad;
 • karta zdrowia.

4. Do 14 lipca 2021r. następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 5 sierpnia 2021r.

5. Od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. Do 21 lipca 2021r. do godz.15:00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych przez wójta (burmistrz lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2021r. do godz. 15:00

7. 22 lipca 2021r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 16 sierpnia 2021r. godz. 12:00.

8. Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej.

Termin w postępowaniu uzupełniającym do 21 sierpnia 2021r. do godz. 15:00.

Do w/w dokumentów  kandydat  dołącza kartę informacyjną.

 

9. 2 sierpnia 2021r. godz. 14:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021r. godz. 14:00.

10. 2 sierpnia 2021r. poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Termin w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021r.

11. Do 3 sierpnia 2021r. opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Termin w postępowaniu uzupełniającym do 24 sierpnia 2021r.

12. Do 5 sierpnia 2021r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do  szkoły. Termin w postępowaniu uzupełniającym  26 sierpnia 2021r.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej.   

 

IV. Kryteria rekrutacji do 4 -letniego Liceum Ogółnokształcącego

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej  maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 200 punktów. 
Punkty te będą sumą:a) punktów za egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów  (patrz pkt. IV.2);
b) punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. IV. 3, IV.4.).

2. Punkty, które gromadzi kandydat za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.

  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego;
 • matematyki;
 • języka obcego nowożytnego;

 

 • mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki ( maksymalnie można uzyskać 35 pkt. z języka polskiego i 35 pkt z matematyki)
 • mnoży się przez 0,3 z języka obcego nowożytnego (maksymalnie można uzyskać 30 pkt )

3. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat otrzymuje maksymalnie 100 pkt.


 Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowane są następująco:

 • celujący - 18 pkt;
 • bardzo dobry - 17 pkt;
 • dobry - 14 pkt;
 • dostateczny - 8 pkt;
 • dopuszczający - 2 pkt.

  

Oceny na świadectwie: 72 punkty – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

 

Klasa

Przedmioty punktowane

matematyczno-informatyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Fizyka

 

językowo-publicystyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Historia

 

medyczna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

 

     ekonomiczno- turystyczna

 

J. polski

J. obcy

Matematyka Geografia

wojskowa

j.polski

j.obcy

Matematyka

WOS

sportowa

J. polski

J. obcy

Matematyka WOS

socjalna

J. polski

J. obcy

Matematyka Biologia

 

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia:

4.1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

4.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

 4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

 4.4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

 4.5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 10 pkt;

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 7 pkt;

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- 5 pkt;

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt;
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt;
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.

 4.6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.2 do 4.5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt;
 • krajowym – 3 pkt;
 • wojewódzkim – 2 pkt;
 • powiatowym – 1 pkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

            

           KRYTERIA REKRUTACYJNE –przeliczanie na punkty ( maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania) : wynik egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt, oceny z zajęć edukacyjnych  - 72 pkt, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7pkt, szczególne osiągnięcia – konkursy/zawody – 18pkt, szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym wolontariatu - 3pkt

 

5. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – 35 punktów

bardzo dobrym – 30 punktów

dobrym -  25 punktów

dostatecznym – 15 punktów

dopuszczającym – 10 punktów

 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu

celującym – 30 punktów

bardzo dobrym – 25 punktów

dobrym – 20 punktów

dostatecznym – 10 punktów

dopuszczającym – 5 punktów

 

 Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

  

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

przewodniczący:    Agnieszka Książek

z-ca przewodniczącego:  Małgorzata Wolska

członkowie:  Anna Bednarz

Dorota Dąbek

Justyna Kręcioch

Maria Nowak

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307